Vedtekter for EIKELANDSFJORDEN UNGDOMSLAG 

§ 1 Formål og ideologi 

§1.01 EIKELANDSFJORDEN UNGDOMSLAG har til formål å 

 1. Arbeide for å gi barn og ungdom et variert og positivt fritidstilbud 

 2. Være holdningsskapende mot rusmisbruk og drive forebyggende arbeid. 

3. Gi ungdom i Fusa et bredt aktivitets tilbud, styrt av ungdom for ungdom.  

5. Arbeide for en forbedring av ungdoms tilbudet i kommunen. 

  

Organisasjonen er partipolitisk uavhengig, og er åpen for alle. 

§ 2 Medlemsforpliktelser 

§ 2.01 EIKELANDSFJORDEN UNGDOMSLAG henstiller sine medlemmer til måtehold i omgang med  alkohol. 

§ 2.02 Alle medlemmer må følge EIKELANDSFJORDEN UNGDOMSLAGS regler, reglement for sikkerhet  under arrangement og pålegg fra styret. 

§ 3 Kontingent 

§ 3.1 Kontingenten fastsettes av årsmøtet, den kan endres med alminnelig flertall.

§ 3.2 Kontingenten kan fastsettes i flere kategorier. Styret fastsetter regler for dette.

§ 3.3 Styret kan vedta endringer i kontingent som vil gjelde for nye medlemmer inntil neste årsmøte. 

§ 4 Årsmøte 

§ 4.01 Årsmøte er høyeste myndighet i EIKELANDSFJORDEN UNGDOMSLAG

 § 4.03 Årsmøtet behandler: 

a) Årsberetning 

b) Regnskap og revisjonsplan 

c) Budsjett og handlingsplan 

d) Fastsettelse av kontingent til EIKELANDSFJORDEN UNGDOMSLAG 

e) Valg av styre, styret konsituerer seg selv 

f) Valg av representanter i andre organisasjoner. 

g) Valg av valgkomite 

h) Behandling av innkomne forslag. 

Alle forslag fra styret/tillitsvalgte/medlemmer må være innkommet skriftlig til Leder eller sekreter senest 1 uke før generalforsamlingen. Styret skal avgi skriftlig innstilling på alle innkommende forslag Styrets innstilling skal være lagt med i sakspapirene for årsmøtet. Alle klager på styrets behandling av  innkommende forslag skal behandles av valgkomitéen. Klagen må være avgitt skriftlig senest 14 dager  etter årsmøtet, Ved formelle feil kan valgkomiteen legge saken frem for styret, eller kalle inn til  ekstraordinert årsmøte. 

§ 4.04 Årsmøtet er høyeste beslutningsmyndighet og alle beslutninger bortsett fra valg på verv må ha 2/3 dels  flertall for å gjennomføres.
§ 4.05 Valgene skal skje skriftlig hvis en eller flere av de stemmeberettigede ber om det.

§ 4.06 Årsmøtet avholdes 1 gang i året innen utgangen av mars måned. Medlemmene innkalles skriftlig med  minst 3 ukers varsel. (Varsel per annonse i lokalavisen, e-post eller sms skal anses som skriftlig)

 §4.07 Ekstraordinert årsmøte kan innkalles ved Lederskifte, Styret kan innkalle til ekstraordinert årsmøte  dersom 2/3 deler av styremedlemmene skriftlig ber om dette, eller ved at ½ av medlemmene  underskriver krav om ekstraordinert årsmøte. Valgkomiteen kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte i  situasjoner som ikke er spesifisert/dekket av vedtektene. Alle medlemmer har krav på  skriftlig/elektronisk innkalling med saksliste minst 14 dager før ekstraordinert årsmøte finner sted

Eikelandsfjorden ungdomslag, Brakabygda 41, 5640 Eikelandsosen 

§ 5 Organisatorisk oppbygning 

§ 5.01 Styret må ha minst 3 og maks 9 representanter, Valg komiteen skal ha minst 2 representanter.  Styremedlemmer velges for 2 år. Alle valg kan foregå uten skriftlig stemmeavgivning, men dersom  noen med stemmerett krever det skal alle valg gjennomføres skriftlig. 

§ 5.02 Styret er EIKELANDSFJORDEN UNGDOMSLAGS høyeste organ mellom årsmøtene.

§ 5.03 Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av representantene er tilstede- inklusiv leder, og/eller kasserer.

§ 5.04 Styret må møtes minst 2 ganger i året.  

§ 5.05 Det skal avholdes styremøte (med nye representanter) innen 01.05. etter årsmøtet.

§ 5.06 Innkallelse til styremøte skal skje skriftlig ev. elektronisk med minst 1 ukes varsel.

§ 5.07 Ekstraordinært styremøte avholdes hvis minst 1/3 av styrerepresentantene krever det. Skriftlig  innkallelse med minst 2 ukers varsel. 

§ 5.08 Det skal lages skriftlig referat fra alle møter, dette skal legges med innkalling til neste møte. Alle medlemmer skal ha innsynsrett i disse referatene, alle saker som dreier seg om eksklusjoner / eller  inneholder personopplysninger skal kun være tilgjengelig for styre og personen saken gjelder 

§ 5.09 Alle vedtak i styret fattes med alminnelig flertall, ved jevnt stemmetall har leder dobbeltstemme.  Unntatt fra denne reglen er vedtak ang vedtekter, kontingent og eksklusjon som alle krever 2/3 dels  flertall. 

§ 5.10 Dersom et styremedlem trekker seg i løpet av året, skal denne erstattes fra valgkomiteen hvis styret har  3 medlemmer. Hvis styret har flere medlemmer erstattes ikke styremedlemmet før neste årsmøte. Styret konsituerer seg selv, og kan selv endre hvilke arbeidsoppgaver/verv det enkelte styremedlemmet  har. Ved endringer av styret som ikke er nevnt i vedtektene skal valgkomiteen rådspørres, Valgkomiteen  kan legge ned veto mot endringen frem til årsmøtet eller godkjenne endringen frem til årsmøtet. 

§6 Undergrupper 

§6.01 Alle undergrupper i EUL som består av eget styre og egen økonomi har rett til å ha en representant  tilstede under styremøter, dette skal være leder eller nestleder. 

§6.02 Om representanten sitter i både EUL-styret og som leder i undergruppen er vedkommende inhabil i  saker fremmet av sin egen undergruppe. Representanten har alltid forslagsrett. 

§6.03 Alle undergrupper i EUL skal holde EUL-styret oppdatert på hva de holder på med og hva planer de  har. 

§6.04 Alle undergrupper i EUL som fører egen økonomi skal vise frem ferdigstilt regnskap på hvert årsmøte.  Regnskapet skal være ferdig to (2) uker før årsmøtet blir holdt. 

§6.05 Alle kontoer som blir laget med EUL sitt organisasjonsnummer gir EUL sin økonomiansvarlig full  innsynsrett i regnskap og bankkonto. 

§6.06 Ved oppløsning av undergruppe går alle verdier tilbake til EUL og rettighetene til bankkonto vil bli gitt  tilbake til EUL sin økonomiansvarlig. 

§7 FULK - gruppa 

§7.01 FULK - gruppa har bruksrett på utstyret EUL eier til arrangement i regi av FULK. §7.02 Utstyr kjøpt av EUL eller FULK kan deles på ved aktuelle arrangement. 

§ 8 Valgkomite 

§ 8.01 Valgkomiteen bestående av minst to medlemmer, disse velges av Årsmøtet med 1 års funksjonstid. § 8.02 Valgkomiteen fremlegger forslag til alle valg som skal foretas på Årsmøtet. 

§ 8.03 Årsmøtet kan fremme andre kandidater enn de valgkomiteen innstiller(benkeforslag). § 8.04 Alle foreslåtte kandidater skal ha gitt sitt samtykke om eventuelle verv de velges for, dette gjelder også  ved benkeforslag, da ordstyrer da skal spørre den som foreslås om han/hun er villig til å ta på seg vervet  før det voteres.

Eikelandsfjorden ungdomslag, Brakabygda 41, 5640 Eikelandsosen 

 

§ 9 Møteutgifter 

§ 9.01 EIKELANDSFJORDEN UNGDOMSLAG dekker ikke utgifter for styre/årsmøtedelegatene. § 9.02 Observatører dekker selv sine utgifter i forbindelse med Årsmøtet. 

§ 10 Vedtektsendring 

§ 10.01 Forslag til endring av vedtekter kan fremsettes av styret eller enkeltstående medlemmer. § 10.02 Styret behandler forslaget og gir sin innstilling. 

§ 10.03 Forslag og innstilling behandles av Årsmøtet. 

§ 10.04 For at vedtektsendringer skal bli gyldige, må vedtaket fattes av Årsmøtet med 2/3 flertall. 

§ 11 Fullmakter 

§ 11.01 Leder har årsmøtets/styrets fullmakt til å inngå avtaler på vegne av EIKELANDSFJORDEN  UNGDOMSLAG 

§ 11.02 Kasserer har årsmøtets/styrets fullmakt til å bestemme over lagets midler i henhold til det budsjett og de  vedtak som fattes i styret. Bare kasserer kan gi tillatelse til innkjøp av utstyr. Styret og revisor har  innsynsrett i regnskapene.  

§ 11.03 Styret i felleskap kan med 2/3 dels flertall vedta samarbeidsavtaler eller innmelding av Eikelandsfjorden  ungdomslag i andre organisasjoner så lenge dette ikke krever endring i vedtektene til Eikelandsfjorden  ungdomslag. Dersom vedtektsendringer er nødvendig skal det kalles inn til ekstraordinært årsmøte. 

§ 11.04 Eksklusjon, Et beslutningsdyktig styre kan vedta å ekskludere medlemmer som har brutt  EIKELANDSFJORDEN UNGDOMSLAGS regler eller har opptrådt illojalt mot ungdomslaget.  Vedtaket må være med 2/3 dels flertall. Medlemmet skal kalles inn til styremøtet hvor saken skal tas  opp skriftlig med minst 2 ukers frist og har full talerett når saken tas opp. Dersom ikke medlemmet  aksepterer styrets avgjørelse kan han kreve saken tatt opp på neste årsmøte, men vil være ekskludert i  tiden frem til årsmøtet 

§ 12 Utmelding 

§ 12.01 Medlemmer som melder seg ut i løpet av året, har ikke krav på å få tilbakebetalt medlemsavgiften. § 12.02 Medlemmer som ikke betaler medlemsavgiften innen 1.5. og ikke har svart etter 2 purringer meldes  automatisk ut av EIKELANDSFJORDEN UNGDOMSLAG 

§ 13 Oppløsning 

§ 13.01 Oppløsning av EIKELANDSFJORDEN UNGDOMSLAG kan kun vedtas på Årsmøtet/ ekstraordinært Årsmøte og krever 2 / 3 flertall. 

§ 13.02 Det velges et avviklingsstyre på tre personer. 

§ 13.03 Ev eiendeler skal da returneres til givere eller gis bort til annet frivillig barne/ungdoms og teater  aktivitet i Fusa kommune, Lutane i Eikelandsfjorden samfunnshus L/L gis tilbake til samfunnshuset og  refordeles på de andre medlemslagene

Eikelandsfjorden ungdomslag, Brakabygda 41, 5640 Eikelandsosen